Prenumerata

Chcesz otrzymywać aktualne informacje podaj swój e-mail:

Logowanie

Wpisz poniżej dane do logowania lub zarejestruj się

MISJA i CELE

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP zostało powołane w 1946 roku
z inicjatywy grupy w składzie: Zygmunt Balicki, Wacław Gordziałowski, Tadeusz Grochowski, Jan Kubalski, Zbigniew Modliński, Jan Różycki, Józef Skrzekot, Robert Szajer, Piotr Trzaskała, Józef Zgierski. Podjęła ona pierwsze kroki organizacyjne, zmierzające do powołania Stowarzyszenia jednoczącego wszystkich inżynierów i techników komunikacji oraz inne osoby, mające staż pracy i doświadczenie zawodowe w dziedzinie  komunikacji  lub w dziedzinach pokrewnych.

Celem powołania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP było:

• rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu;

• reprezentowanie  kadr  inżynieryjno-technicznych  wobec  władz  państwowych i związkowych;

• podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr;

• ochrona zawodu;

• organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Obecnie - zgodnie ze statutowym zapisem - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej powszechnie używające skrótu SITK, jest organizacją naukowo-techniczną o celach niekomercyjnych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Zjazd Delegatów

 • Zarząd Krajowy

 • Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Krajowy Sąd Koleżeński.

Jednostkami terenowymi SITK są oddziały.

Zarząd  Krajowy i  zarządy  oddziałów  mogą  powoływać  sekcje  (komitety)  krajowe i oddziałowe jako zespoły doradcze.

Cele działalności Oddziału SITK:

 • rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu i formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu;

 • szerzenie kultury technicznej w społeczeństwie;

 • wyrażanie opinii i wnoszenie postulatów do władz w sprawach dotyczących problematyki transportu;

 • propagowanie historii techniki transportowej;

 • utrzymywanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy, członków, zapewniających integrację środowiska;

 • organizowanie samopomocy koleżeńskiej oraz moralnego i materialnego wsparcia potrzebującym;

 • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej;

 • propagowanie i wspieranie wynalazczości;

 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą;

 • współdziałanie z samorządem terytorialnym, zawodowym i gospodarczym;

 • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania z administracją rządową i samorządową, samorządem zawodowym oraz władzami szkół wyższych.

SITK RP Zarząd Krajowy

http://www.sitkrp.org.pl/

ARCHIWUM
2016
Kontakt
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Łodzi
pl. Komuny Paryskiej 5a
piętro 4, pokój nr. 405
90-950 Łódź
kom. 728 211 326, kom. 606 471 414
e-mail: lodz@sitkrp.org.pl
© 2016 - Wszelkie prawa zastrzeżone SITK